راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

 

Ø     ارانه الگویی برای انتخاب روش مناسب آینده نگاری تکنولوژی دریک سازمان تکنولوژی بنیان، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(راهنما)، دانشگاه اصفهان، 1393.

 

Ø       تحلیل تاثیرتوانمندسازهای سازمانی تسهیم دانش برقابلیت نوآوری، مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(راهنما)، دانشگاه اصفهان، 1393.

 

Ø  تحلیل تاثیر آینده ­نگاری سازمانی بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه: شرکت­های حوزه نانوتکنولوژی ایران، کارشناسی ارشد آینده پژوهی(راهنما)، دانشگاه اصفهان، 1393.

 

Ø       بررسی تأثیرمتغیرهای تکنولوژیکی و حمایت مدیریت ارشد برکارآفرینی شرکتی وعملکرد نوآورانه، موردمطالعهشرکت های مستقردرشهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان، کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی (مشاور)، دانشگاه اصفهان، 1393.

 

Ø       ارائه مدلی برای اکتساب تکنولوژی، مطالعه موردی تکنولوژی طراحی هواپیما، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(راهنما)، دانشگاه اصفهان، 1392.

 

Ø       آسیب شناسی فرایندهای انتقال فناوری در صنعت نفت: شرکت ملی نفت ایران، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(راهنما)، دانشگاه اصفهان، 1392.

 

Ø       ارائه مدلی جهت انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل  شبکه­ای(ANP) و دیمتل (DEMATEL) مطالعه موردی شرکت فولاد خوزستان، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(راهنما)، دانشگاه اصفهان، 1392.

 

Ø     ارائه مدل مدیریت پروژه مطابق با استاندارد PMBOK ، بر پایه سیستم مدیریت یکپارچگی پروژه، مورد مطالعه : واحد تحقیق وتوسعه شرکت نیرو ترانس ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (مشاور)، دانشگاه اصفهان، 1392.

 

Ø   تحليل تاثیر فرهنگ يادگيری سازمانی و يادگيری الکترونيکی و تسهيم دانش بر عملکرد سازمانی با توجه به قابليت­های پوياي سازماني، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (مشاور)، دانشگاه اصفهان، 1392.

 

Ø       تحلیل تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی، کارشناسی ارشد مدیریت  MBA(مشاور)، دانشگاه اصفهان، 1392.

 

Ø       تعيين رابطه ي چابكي سازماني و سازمان كار در شعب بانك سامان شهر اصفهان، کارشناسی ارشد مدیریت  MBA(مشاور)، دانشگاه اصفهان، 1392.

 

Ø       تاثير بانکداري الکترونيک بر سودآوري بانک هاي ايران، مطالعه موردي 8 بانک ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  (مشاور)، دانشگاه اصفهان، 1392.

 

 

مقالات علمی

 

 

 

 

عنوان

ناشر

دریافت فایل

جایگاه پیش بینی فناوری در تصمیم گیری­های راهبردی سازمان های فناوری محور با تاکید بر سازمان پلیس

دانش انتظامی (علمی-  پژوهشی )

 

فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی

راهبرد فرهنگ (علمی-  پژوهشی )

 

شناسایی و رتبه بندی محرکهای چابکی سازمان با استفاده از تکنیک FTOPSIS و برنامه­ریزی کسری

چشم انداز مدیریت صنعتی(علمی-  پژوهشی )

 

طراحی الگوی عوامل درون سازمانی موثر بر موفقیت سازمانهای پژوهش و فن­آوری در ایران(مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)

علوم مدیریت ایران(علمی-  پژوهشی )

 

ارائه روشی جهت اولویت بندی استراتژی های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک تاپسیس و سیستم استنتاج فازی

مدیریت صنعتی (علمی-  پژوهشی )

 

مطالعه تطبیقی سازمانهای  پژوهش و فناوری منتخب و درسهایی برای ایران

راهبرد فرهنگ (علمی-  پژوهشی )

 

ارایه رویکردی به منظوربهبود چابکی سازمان با به کارگیری فن گسترش کارکرد کیفیت فازی )مطالعه موردی یک صنعت قطعه سازدربخش صنایع هوایی کشور(

بهبودمدیریت (علمی-  پژوهشی )

 

بررسی ضرورت توسعه فناوری نانو و چالشهای مدیریتی آن در ایران

رشد فناوری (علمی-  ترویجی )

 

ضرورت توسعه نظام ملي نوآوري در ايران

رهیافت (علمی-  ترویجی )

 

چالشهاي اساسي سياستگذاري تکنولوژيهاي نوظهوردر ایران:نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال

رشد فناوری (علمی-  ترویجی )

 

الگوهای دستيابي به تكنولوژي در بنگاههاي صنعتي و تكنولوژي محور:رویکردی مدیریتی

مهندسی مکانیک(علمی-  ترویجی )

 

همکاریهای فناورانه؛ مفاهیم کلیدی و عوامل موفقیت

رشد فناوری (علمی-  ترویجی )

 

ارائه چارچوبی برای پیاده سازی مدیریت فناوری در بنگاه­های فناوری محور

رشد فناوری (علمی-  ترویجی )

 

ارزيابي موقعيت اقتصاد دانش بنيان ايران با كشور هاي منطقه بر اساس متدلوژی ارزیابی بانک جهانی

بررسیهای بازرگانی (علمی-  ترویجی )

 

بررسی وتبیین سازمانهای پژوهش وفناوری درنظام ملی نوآوری ایران،موردمطالعه

جهاددانشگاهی

رشد فناوری (علمی-  ترویجی )

 

بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

مدیریت تولید و عملیات

 

بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرایندی و کسب و کار موثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار در شرکت­های خدمات اینترنتی(مورد مطالعه: شرکت شاتل)

تحقیقات بازاریابی نوین

 

تدوین راهبرد مدیریت دانش در یک آزمایشگاه تحقیقاتی- صنعتی با بهره­گیری رویکرد پویا

مدیریت نوآوری

 

ارائه رویکردی جهت بهبود چابکی سازمان با بکارگیری فن گسترش کارکرد کیفیت فازی- مطالعه موردی یک صنعت قطعه ساز در بخش صنایع هوایی کشور

بهبود مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Publisher

Title

 

International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science

Choosing Technology by Using a Combined ANP and DEMATEL in Cellulose Industry (A Case Study: Tissue Paper Manufacturing Technologies)

 

 International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management

 An analysis of Preliminary strategic factors for the establishment of talent management system

(Case Study: branches of Refah Bank in Isfahan)

 

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences

Investigating the Relationship between Knowledge Management Processes and Innovation Levels: Managers and Experts of Software Design Companies of Isfahan Province

 

//

Study of the Influencing Technological and Technical Factors Successful Implementation of Business Intelligence System in Internet Service Providers Companies

 

//

Analyzing the impact of service quality dimensions on customer satisfaction and loyalty in the banking industry of Iran

 

//

 Diagnosing Technology Transfer Processes in the Oil Industry: The case Study of National Iranian Oil Company (NICO)

 

//

A survey on the level of Information Technology Acceptance and proposition of a Comprehensive model (the case of Nir Pars Company

 

International Journal of Human Resource Studies

Evaluating the Human Resource Management Practices Effectiveness and providing a comprehensive model(the case of Nir Pars Company)

 

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences

Effect of Quality of Work Life on Organizational Commitment by SEM (Case Study: OICO Company),

 

Advances in Environmental Biology

Analyzing the Impact of Electronic Banking (ATM and POS devices) on Profitability of Eight Iranian Banks

 

دفتر ارتباط مردمی

دفتر تهران
تهران ، بهارستان، مجلس شورای اسلامی

تلفن:02133440087

فکس:02139932614


دفتر شهرستان داراب
داراب ، سه راه بهار، ساختمان پشت بانک کشاورزی ، طبقه اول

تلفکس:07153523798


دفتر شهرستان زرین دشت
زرین دشت ، حاجی آباد، خیابان امامزادده ،ساختمان کوثر، طبقه دوم

تلفن:07153721419


instagram.com/doctor_ansari

 telegram.me/doctor_ansari

 

جستجو

آمار سایت